badania gruntów i Kruszyw 

Kruszywa

Badania kruszyw wykonujemy zgodnie z normami:

^

PN-EN 13242

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

^

PN-EN 13043

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

^

PN-EN 12620

Kruszywa do betonu

^

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu

^

PN-B-11110

Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie drogowym

^

PN-B-11110

Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie drogowym

^

PN-B-11113

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

^

PN-B-11114

Kruszywa łamane do nawierzchni kolejowych

W zakresie badania geometrycznych właściwości kruszyw takich jak:

 • badanie uziarnienia
 • badanie oznaczenia kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
 • badanie wskaźnika kształtu
 • badanie oznaczenia procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych z przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
 • badanie wskaźnika piaskowego
 • ocena zawartości drobnych cząstek, badania błękitem metylenowym

W zakresie badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw wykonujemy:

 • badanie oznaczenia odporności na ścieranie (mikro-Deval)
 • badanie odporności na rozdrabnianie LA
 • oznaczenie gęstości i nasiąkliwości
 • badanie polerowalności kruszywa
 • badanie gęstości nasypowej i jamistości 

W zakresie badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych wykonujemy:

 • badania mrozoodporności
 • badanie mrozoodporności w soli
 • badanie w siarczanie magnezu
 • badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
 • badanie zawartości siarki i siarczanów
 • badanie reaktywności alkalicznej

Wykonujemy również badania gęstości i wilgotności optymalnej metodą Proctora  oraz kalifornijski wskaźnik nośności CBR, badanie lekkich zanieczyszczeń, zanieczyszczeń organicznych, zanieczyszczeń obcych, badanie wodoprzepuszczalności kruszywa, badanie zawartości wody w mieszance.

Nasze laboratorium posiada kadrę techniczną zajmującą się wdrażaniem Zakładowej Kontroli Produkcji oraz kontrolą procesu ZKP.

GRUNTY

Badania GRUNTÓW wykonujemy zgodnie z normami:

^

PN-EN ISO 14688-1

Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów — Część 1: Oznaczanie i opis

^

PN-EN ISO 14688-2

Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów — Część 2: Zasady klasyfikowania

^

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

W zakresie badań gruntów wykonujemy:

 • oceną makroskopową gruntu
 • badania uziarnienia
 • analizę areometryczną
 • badanie wilgotności naturalnej
 • badanie gęstości objętościowej
 • badanie gęstości właściwej szkieletu gruntowego
 • badanie maksymalnej gęstości objętościowej i wilgotności optymalnej
 • oznaczenie granicy skurczalności gruntu
 • badanie granicy plastyczności gruntu
 • badanie granicy płynności gruntu
 • oznaczenie wskaźnika konsystencji gruntu
 • badanie wytrzymałości gruntów na ścinanie: oznaczenie spójności i kąta tarcia wewnętrznego metodą bezpośredniego ścinania
 • oznaczenie modułów ściśliwości pierwotnej i wtórnej gruntu metodą endometryczną

Szybki kontakt

Zadzwoń do nas

+48 725 140 878

lub napisz

sekretariatslawex@gmail.com

Lokalizacja

 SŁAWEX Laboratorium Drogowe Sp. z o.o.
ul. Niżańska 89A
39-460 Nowa Dęba
NIP: 867-226-08-52

Dane kontaktowe

Dawid Litwin, Dyrektor Laboratorium
tel. +48 500 774 610

Gabriela Gąsiorowska, Kierownik Laboratorium
tel. +48 725 375 383

Sekretariat
tel. +48 725 140 878